Skip to main content

Imgur UDF - Tải ảnh lên Imgur.com với AutoIt

Imgur UDF - Tải ảnh lên Imgur.com với AutoIt
Tải ảnh lên Imgur.com với AutoIt

Giới thiệu về Imgur UDF


Đây là một UDF cho AutoIt do tôi viết, giúp bạn có thể tải ảnh lên Imgur.com thông qua API do chính Imgur cung cấp.Một ví dụ đơn giản về cách sử dụng:

#NoTrayIcon
#include 'Imgur.au3'

Global $fp = FileOpenDialog('Open', @ScriptDir, 'Images (*.jpg;*.gif;*.png;*.bmp)', 1)

If Not @error Then
  Local $image_url = _imgur_upload($fp)

  If @error Then
    MsgBox(16 + 262144, 'Error', 'Upload image failed!')
  Else
    ; Open with default browser
    ShellExecute($image_url)
  EndIf
EndIf


Tải về Imgur UDF


Các bạn có thể tải về UDF thông qua trang dự án trên GitHub hoặc từ bài giới thiệu trên diễn đàn AutoIt.

Trong Imgur UDF, tôi đã sử dụng UDF Base64JSON. Xin được gửi lời cảm ơn tới Ward - tác giả của cả 2 UDF này!

Share