Skip to main content

[AutoIt] Hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt

Autoit message dialog
Hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt
Chia sẻ mã nguồn AutoIt tham khảo - tạo hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt (từ dưới lên). Đây là hiệu ứng hiển thị thông báo thường gặp trong các trình diệt virus. Hiệu ứng này được tạo ra bằng cách kết hợp vòng lặp, tọa độ và hàm WinMove. Xem demo và tải mã nguồn tham khảo ở dưới nhé!
Video Demo:Mã nguồn tham khảo: http://pastebin.com/SMg5qX3j

Share