Skip to main content

Happy Programmers Day! Chúc mừng Ngày Lập Trình Viên!

Happy Programmers Day!

happy-programmers-day-ngay-lap-trinh-vien

Hôm nay là Ngày Lập Trình Viên (Programmers Day) - ngày thứ 256 của năm. Con số 256 được chọn bởi vì đây là số lượng số nguyên được biểu thị bằng 1 byte (8 bit). 256 cũng là lũy thừa lớn nhất của 2 mà nhỏ hơn 365.

Bonus (just for fun)

const PROGRAMMERS_DAY = 256; // 2^8

var now = new Date(),
  start = new Date(now.getFullYear(), 0, 0),
  oneDay = 1e3 * 60 * 60 * 24,
  day = Math.floor((now - start) / oneDay);

if (day === PROGRAMMERS_DAY) {
  console.log('Happy programmer\'s day!');
} else if (day > PROGRAMMERS_DAY) {
  console.log('Just wait for next year.');
} else {
  console.log('Just ' + (PROGRAMMERS_DAY - day) + ' more days.');
}
Happy Programmers Day!

Share