Skip to main content

Sử dụng Composer trong CodeIgniter

Sử dụng Composer trong CodeIgniter

Tải các thư viện PHP cần thiết

Trước tiên, tạo một tập tin composer.json trong thư mục application và chỉ định các thư viện PHP mà bạn cần dùng cho dự án của bạn. Ví dụ:


{
  "require": {
    "imangazaliev/didom": "^1.4"
  }
}

Sau đó mở Command Prompt (CMD) và duyệt tới thư mục application trong dự án của bạn.

cd <PATH_TO_YOUR_PROJECT>\application\

Rồi bạn chạy lệnh composer install để tải các thư viện cần thiết về. Chú ý là bạn cần cài đặt Composer trước nhé!

Khi Composer tải xong thì sẽ có thêm một thư mục vendor ở trong thư mục application.

Thiết lập Autoload cho Composer trong CodeIgniter

Bắt đầu từ phiên bản 3.0.0 thì CodeIgniter đã hỗ trợ Autoload cho Composer.

Việc các bạn cần làm là mở tập tin config.php (application/config/config.php), tìm thiết lập $config['composer_autoload'] = FALSE; và thay đổi giá trị thành TRUE.

OK, tạo một Controller mới để kiểm tra kết quả nào!

<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

use \DiDom\Document; 
use \DiDom\Query;

class Homepage extends CI_Controller {

  public function index()
  {
    $document = new Document('http://example.com/', TRUE);
    $test = $document->find('body > div > h1');
    print_r($test);
  }

}

/* End of file Homepage.php */
/* Location: ./application/controllers/Homepage.php */

Kết quả trên trình duyệt:
Sử dụng Composer trong CodeIgniter


Share