Skip to main content

Cách khắc phục tình trạng TeamViewer bị lỗi kết nối

Cách khắc phục tình trạng TeamViewer bị lỗi kết nối

Gần đây, một số người sử dụng TeamViewer gặp lỗi không thể kết nối được.
Cách khắc phục tình trạng TeamViewer bị lỗi kết nối

Dưới đây là một số cách bạn có thể khắc phục TeamViewer bị lỗi kết nối.

Khắc phục bằng cách dùng HOSTS

Danh sách máy chủ của TeamViewer dưới đây được tôi brute-force bằng dnsdumpster và ping lại bằng công cụ PingInfoView của NirSoft.

# TeamViewer server list - created by Juno_okyo
92.51.156.68 server10001.teamviewer.com
92.51.156.70 server10002.teamviewer.com
92.51.156.72 server10003.teamviewer.com
92.51.156.74 server10004.teamviewer.com
92.51.156.76 server10005.teamviewer.com
92.51.156.80 server10007.teamviewer.com
92.51.156.84 server10009.teamviewer.com
92.51.156.88 server10011.teamviewer.com
92.51.156.92 server10013.teamviewer.com
92.51.156.94 server10014.teamviewer.com
92.51.156.96 server10015.teamviewer.com
92.51.156.98 server10016.teamviewer.com
92.51.156.100 server10017.teamviewer.com
92.51.156.104 server10019.teamviewer.com
92.51.156.110 server10021.teamviewer.com
119.81.26.219 server18002.teamviewer.com
119.81.26.220 server18003.teamviewer.com
119.81.26.221 server18004.teamviewer.com
119.81.26.222 server18005.teamviewer.com
119.81.26.242 server18006.teamviewer.com
119.81.26.243 server18007.teamviewer.com
119.81.26.244 server18008.teamviewer.com
119.81.26.245 server18009.teamviewer.com
119.81.26.246 server18010.teamviewer.com
184.172.60.194 server18101.teamviewer.com
184.172.60.195 server18102.teamviewer.com
184.172.60.196 server18103.teamviewer.com
184.172.60.197 server18104.teamviewer.com
184.172.60.198 server18105.teamviewer.com
108.168.236.114 server18201.teamviewer.com
108.168.236.115 server18202.teamviewer.com
108.168.236.116 server18203.teamviewer.com
108.168.236.117 server18204.teamviewer.com
108.168.236.118 server18205.teamviewer.com
50.22.136.98 server18301.teamviewer.com
50.22.136.99 server18302.teamviewer.com
50.22.136.100 server18303.teamviewer.com
50.22.136.101 server18304.teamviewer.com
50.22.136.102 server18305.teamviewer.com
173.192.194.66 server18401.teamviewer.com
173.192.194.67 server18402.teamviewer.com
173.192.194.68 server18403.teamviewer.com
173.192.194.69 server18404.teamviewer.com
173.192.194.94 server18405.teamviewer.com
119.81.179.144 server18701.teamviewer.com
119.81.179.145 server18702.teamviewer.com
119.81.179.146 server18703.teamviewer.com
119.81.179.147 server18704.teamviewer.com
119.81.179.148 server18705.teamviewer.com
168.1.84.132 server19101.teamviewer.com
168.1.84.133 server19102.teamviewer.com
168.1.84.134 server19103.teamviewer.com
168.1.84.135 server19104.teamviewer.com
168.1.84.136 server19105.teamviewer.com
169.57.7.4 server19201.teamviewer.com
169.57.7.5 server19202.teamviewer.com
169.57.7.6 server19203.teamviewer.com
169.57.7.7 server19204.teamviewer.com
169.57.7.8 server19205.teamviewer.com
161.202.73.4 server19301.teamviewer.com
161.202.73.5 server19302.teamviewer.com
161.202.73.6 server19303.teamviewer.com
161.202.73.7 server19304.teamviewer.com
161.202.73.8 server19305.teamviewer.com
37.252.249.4 server20001.teamviewer.com
37.252.249.5 server20002.teamviewer.com
37.252.249.6 server20003.teamviewer.com
37.252.249.7 server20004.teamviewer.com
37.252.249.8 server20005.teamviewer.com
162.220.223.4 server20101.teamviewer.com
162.220.223.5 server20102.teamviewer.com
162.220.223.6 server20103.teamviewer.com
162.220.223.7 server20104.teamviewer.com
162.220.223.8 server20105.teamviewer.com
162.220.223.9 server20106.teamviewer.com
162.220.223.10 server20107.teamviewer.com
162.220.223.11 server20108.teamviewer.com
162.220.223.12 server20109.teamviewer.com
162.220.223.13 server20110.teamviewer.com
217.146.2.3 server20202.teamviewer.com
217.146.2.4 server20203.teamviewer.com
217.146.2.5 server20204.teamviewer.com
217.146.2.6 server20205.teamviewer.com
217.146.2.34 server20206.teamviewer.com
217.146.2.35 server20207.teamviewer.com
217.146.2.36 server20208.teamviewer.com
217.146.2.37 server20209.teamviewer.com
217.146.2.38 server20210.teamviewer.com
37.252.254.2 server20301.teamviewer.com
37.252.254.3 server20302.teamviewer.com
37.252.254.4 server20303.teamviewer.com
37.252.254.5 server20304.teamviewer.com
37.252.254.6 server20305.teamviewer.com
37.252.254.34 server20306.teamviewer.com
37.252.254.35 server20307.teamviewer.com
37.252.254.36 server20308.teamviewer.com
37.252.254.37 server20309.teamviewer.com
37.252.254.38 server20310.teamviewer.com
37.252.253.2 server20401.teamviewer.com
37.252.253.3 server20402.teamviewer.com
37.252.253.4 server20403.teamviewer.com
37.252.253.6 server20405.teamviewer.com
217.146.0.2 server20501.teamviewer.com
217.146.0.3 server20502.teamviewer.com
217.146.0.4 server20503.teamviewer.com
217.146.0.5 server20504.teamviewer.com
217.146.0.6 server20505.teamviewer.com
217.146.13.2 server20601.teamviewer.com
217.146.13.3 server20602.teamviewer.com
217.146.13.5 server20604.teamviewer.com
217.146.13.6 server20605.teamviewer.com
37.252.255.2 server20701.teamviewer.com
37.252.255.3 server20702.teamviewer.com
37.252.255.4 server20703.teamviewer.com
37.252.255.5 server20704.teamviewer.com
37.252.255.6 server20705.teamviewer.com
217.146.14.2 server20801.teamviewer.com
217.146.14.3 server20802.teamviewer.com
217.146.14.4 server20803.teamviewer.com
217.146.14.5 server20804.teamviewer.com
217.146.14.6 server20805.teamviewer.com
217.146.14.42 server20806.teamviewer.com
217.146.14.43 server20807.teamviewer.com
217.146.14.44 server20808.teamviewer.com
217.146.14.45 server20809.teamviewer.com
217.146.14.46 server20810.teamviewer.com
203.162.172.2 server20901.teamviewer.com
203.162.172.3 server20902.teamviewer.com
203.162.172.4 server20903.teamviewer.com
203.162.172.5 server20904.teamviewer.com
203.162.172.6 server20905.teamviewer.com
162.220.221.2 server21001.teamviewer.com
162.220.221.3 server21002.teamviewer.com
162.220.221.4 server21003.teamviewer.com
162.220.221.5 server21004.teamviewer.com
162.220.221.6 server21005.teamviewer.com
162.220.221.106 server21006.teamviewer.com
162.220.221.107 server21007.teamviewer.com
162.220.221.108 server21008.teamviewer.com
162.220.221.109 server21009.teamviewer.com
162.220.221.110 server21010.teamviewer.com
162.220.222.2 server21101.teamviewer.com
162.220.222.3 server21102.teamviewer.com
162.220.222.4 server21103.teamviewer.com
162.220.222.5 server21104.teamviewer.com
162.220.222.6 server21105.teamviewer.com
162.220.222.138 server21106.teamviewer.com
162.220.222.139 server21107.teamviewer.com

Các bạn copy toàn bộ phần trên vào trong tập tin HOSTS của Windows tại đường dẫn sau và lưu lại: C:\Windows\System32\drivers\etc\

Bạn cũng có thể xem danh sách này trên GitHub, tôi sẽ cập nhật thường xuyên.

Sử dụng Chrome Remote Desktop thay thế

Chrome Remote Desktop thay thế TeamViewer

Đây là một extension nên bạn có thể sử dụng trực tiếp từ trình duyệt Chrome, cài đặt khá dễ dàng. Cài đặt tại đây!

Share