Skip to main content

Chặn Blogspot chuyển hướng sang tên miền quốc gia

Chặn Blogspot chuyển hướng sang tên miền quốc gia

Google có một danh sách các tên miền theo từng quốc gia, ví dụ như khi bạn vào Google.com từ:
  • Việt Nam sẽ thấy chuyển sang Google.com.vn
  • Nhật Bản sẽ thấy chuyển sang Google.co.jp
  • ...
Tương tự với Blogger (Blogspot), người dùng từ các quốc gia khác nhau sẽ thấy bị chuyển sang các tên miền khác nhau. Tuy nhiên, gần đây một số độc giả ở nước ngoài báo lỗi với tôi rằng truy cập vào Juno_okyo's Blog thì thấy tình trạng trang bị refresh (tải lại) liên tục, khiến không thể đọc được bài viết. Để khắc phục vấn đề này, các bạn hãy thêm /ncr (no country redirect) vào cuối tên miền blog để ngăn chặn chuyển hướng đến phiên bản blog địa phương.

  • URL ban đầu: http://junookyo.blogspot.com/
  • URL sửa đổi: http://junookyo.blogspot.com/ncr
Hướng dẫn này được cung cấp bởi Google tại đây.

Code chặn blogspot chuyển hướng tự động

Ngoài ra, tôi xin chia sẻ với các bạn một đoạn mã JavaScript của tác giả Amit Agarwal tự động xử lý vấn đề này.

<script>//<![CDATA[
var blogUrl=window.top.location.href.toLowerCase();blogUrl.indexOf(".blogspot.com")===-1&&(blogUrl=blogUrl.replace(/\.blogspot\..*?\//,".blogspot.com/ncr/"),window.top.location.replace(blogUrl));
//]]></script>

Vào sửa mã HTML của template và thêm đoạn mã trên vào trước thẻ </head> là OK.

Share