Skip to main content

Cách cập nhật tất cả Python Package với Pip

Cách cập nhật tất cả Python Package với Pip
Cách cập nhật tất cả Python Package với Pip

Pip là gì?

Pip là một trình quản lý gói (package manager), thư viện cho Python. Giống như Composer cho PHP hay Bower cho Javascript.


Với Pip, bạn có thể dễ dàng cài đặt các package cho Python chỉ với 1 dòng lệnh đơn giản:
pip install <package_name>

Làm thế nào để cập nhật tất cả Python Package với Pip?

Để cập nhật một package nào đó, bạn có thể sử dụng cấu trúc lệnh như sau:
pip install --upgrade <package_name>
Tuy nhiên, pip lại không có câu lệnh nào hỗ trợ việc cập nhật tất cả package cùng lúc. Vì vậy khi có phiên bản mới thì cập nhật lần lượt từng package cũng hơi mệt.

Thật may là thành viên Ramana trên trang hỏi đáp uy tín Stackoverflow đã có một giải pháp rất hay để giải quyết vấn đề này. Chỉ cần tạo 1 tập tin Python mới và sao chép mã nguồn sau đây:

# Source: http://stackoverflow.com/a/5839291
import pip
from subprocess import call

for dist in pip.get_installed_distributions():
    call("pip install --upgrade " + dist.project_name, shell=True)

Cuối cùng, chỉ việc lưu lại và chạy thôi!

Về nguyên tắc hoạt động của đoạn script trên đó là lấy danh sách các package đã cài đặt rồi sử dụng vòng lặp For để chạy lệnh Upgrade cho tất cả các package đó. Pip sẽ tự động bỏ qua các package hiện đang ở phiên bản mới nhất.

Share