Skip to main content

Tutorial: Fix bug SQL Injection Music Gift for vBB

Vào AdminCP > Plugins & Products > Plugin Manager, sau đó kéo xuống và tìm đến Plugin của mod Music Gift.


Sửa plugin có hook là ajax_start, thêm vào đoạn đầu phần Plugin PHP Code hàm sau (hàm này có tác dụng lọc input của câu lệnh SQL):

function anti_sql($sql) {
$sql = str_replace(sql_regcase("/(from|select|insert|delete|where|drop table|show tables|#|*|--|\)/"),"",$sql);
return trim(strip_tags(addslashes($sql))); #strtolower()
}Tiếp theo bạn nhấn Ctrl+F và nhập từ khóa:

if($_POST['do'] == 'check_name')

Chúng ta sẽ lọc input tại đây, tốt nhất nên copy toàn bộ PHP Code ra một trình biên soạn cho dễ nhìn (mình dùng Notepad++):
Code gốc khi chưa lọc inputCode sau khi lọc input (sử dụng hàm Anti SQL)

Code gốc khi chưa lọc input:

if($_POST['do'] == 'check_name') {
     $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(          
          'name'     => TYPE_STR)
       );
   $u = explode(',',$_POST['name']);
               $found = ''; 
               $lost = '';
               foreach($u as $v) {
               $m = $vbulletin->db->query_first("SELECT * FROM ". TABLE_PREFIX ."user WHERE username = '".$v."'"); 
               if($m[userid] > 0) {$q = $vbulletin->db->query_first("SELECT * FROM ". TABLE_PREFIX ."usergroup WHERE usergroupid = '".$m[usergroupid]."'"); 
                 $m[username] = $q[opentag].$m[username].$q[closetag];
                 $found = $found.$m[username].',';} else { $lost = $lost.$v.',';}
               }   
               $answer = ''; 
               if($found <> '') $answer = "&#272;&#227; t&#236;m &#273;&#432;&#7907;c <b> ".$found."</b>. H&#7879; th&#7889;ng s&#7869; g&#7917;i tin nh&#7855;n &#273;&#7871;n b&#7841;n &#7845;y &#273;&#7875; th&#244;ng b&#225;o v&#7873; m&#243;n qu&#224; c&#7911;a b&#7841;n.";
   if($lost <> '') $answer = $answer."<br>Kh&#244;ng t&#236;m &#273;&#432;&#7907;c <b><font color='red'>".$lost."</font></b> N&#7871;u b&#7841;n g&#7917;i b&#224;i h&#225;t n&#224;y &#273;&#7871;n t&#7845;t c&#7843; m&#7885;i ng&#432;&#7901;i, b&#7841;n kh&#244;ng c&#7847;n nh&#7853;p t&#234;n ch&#237;nh x&#225;c."; 
   echo $answer;   
        }

Chúng ta sửa thành như sau (sử dụng hàm Anti SQL ở trên để lọc input được người dùng nhập vào):

if($_POST['do'] == 'check_name') {
     $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(          
          'name'     => TYPE_STR)
       );
   $_name = anti_sql($_POST['name']); // Clean Input
   $u = explode(',',$_name);
               $found = ''; 
               $lost = '';
               foreach($u as $v) {
               $m = $vbulletin->db->query_first("SELECT * FROM ". TABLE_PREFIX ."user WHERE username = '".$v."'"); 
               if($m[userid] > 0) {$q = $vbulletin->db->query_first("SELECT * FROM ". TABLE_PREFIX ."usergroup WHERE usergroupid = '".$m[usergroupid]."'"); 
                 $m[username] = $q[opentag].$m[username].$q[closetag];
                 $found = $found.$m[username].',';} else { $lost = $lost.$v.',';}
               }   
               $answer = ''; 
               if($found <> '') $answer = "&#272;&#227; t&#236;m &#273;&#432;&#7907;c <b> ".$found."</b>. H&#7879; th&#7889;ng s&#7869; g&#7917;i tin nh&#7855;n &#273;&#7871;n b&#7841;n &#7845;y &#273;&#7875; th&#244;ng b&#225;o v&#7873; m&#243;n qu&#224; c&#7911;a b&#7841;n.";
   if($lost <> '') $answer = $answer."<br>Kh&#244;ng t&#236;m &#273;&#432;&#7907;c <b><font color='red'>".$lost."</font></b> N&#7871;u b&#7841;n g&#7917;i b&#224;i h&#225;t n&#224;y &#273;&#7871;n t&#7845;t c&#7843; m&#7885;i ng&#432;&#7901;i, b&#7841;n kh&#244;ng c&#7847;n nh&#7853;p t&#234;n ch&#237;nh x&#225;c."; 
   echo $answer;   
        }

Các bạn Save lại và sửa tiếp Plugin có hook là misc_start, các bạn nhấn Ctrl+F và tìm dòng sau:

$m = $vbulletin->db->query_first("SELECT * FROM ". TABLE_PREFIX ."hqth_music WHERE id = " . $_GET['id']) . ";"); 

Thêm hàm addslashes để clean input:

$m = $vbulletin->db->query_first("SELECT * FROM ". TABLE_PREFIX ."hqth_music WHERE id = '".addslashes($_GET['id'])."';");

Cuối cùng là Save.

Chúc các bạn thành công!

Tutorial by Juno_okyo - Juno_okyo's Blog.
Great thanks to Neods and James.

* Update: các bạn có thể dùng bộ lọc vBulletin đã có sẵn:
 • $db->escape_string($input)
Hoặc:
 • POST (Ví dụ $_POST['input_name']):  $vbulletin->input->clean_gpc('p', 'input_name', TYPE_NOHTML)
 • GET (Ví dụ: $_GET['input_name']): $vbulletin->input->clean_gpc('g', 'input_name', TYPE_NOHTML)

Share