Skip to main content

[J2TeaM] Super Flooder v1.0

Trước đó, mình có viết 1 tool flood ChangUonDyU Chatbox, nhưng thực sự thì thấy nếu chỉ flood chatbox của ChangUonDyU thì không ổn. Mình viết lại 1 tool flood nhiều thứ hơn thế nữa. Xem nào!Một vài hình ảnh demo:

1 - Giao diện chính (Main GUI)


2 - Flood ChangUonDyU Chatbox - bypass Anti Flood nhờ vào chức năng Random Suffix (thêm chuỗi ngẫu nhiên) và Auto Increment (tự động tăng)


3 - Flood Facebook Chat - Không hề bị Facebook chặn khi "spam" liên tục.


4 - Flood Yahoo (thanks to K-20 for testing)


Trên đây là 3 hình ảnh test tool trên ChangUonDyU Chatbox, Facebook Chat và Yahoo. Ngoài ra, nó có thể flood những chatbox mã nguồn khác (mình chưa có điều kiện test nhiều).

Tool này sẽ được trao giải cho War game nhé :)
(Link download is not public).

Share