Skip to main content

Get vBulletin VersionChức năng:
  • Scan phiên bản của vBB.
Hoạt động:
  • Quét dựa vào mã nguồn/CSS/JS của vBB (lợi dụng các comment của vBulletin TeaM để đóng bản quyền).
Download:
Code by Juno_okyo.

Share