Skip to main content

NLS Hasher 1.0 – Hash Code MD5 and SHA1

NLS Hasher là phần mềm Hash mã MD5 và SHA1, giúp bạn kiểm tra được tính vẹn toàn của tập tin. Với dung lượng nhỏ gọn và các chức năng dễ sử dụng thì NLS Hasher chắc chắn sẽ đem đến sự hài lòng cho người sử dụng :

[IMG]
Hash File : (Tạo mã MD5 và SHA1 cho tập tin)
- File : Duyệt đến tập tin cần check mã của bạn
- Path : Đường dẫn của tập tin cần check mã
- Algotithm : Tùy chọn sinh mã MD5 hoặc SHA1
- Hash File : Sinh mã MD5 hoặc SHA1
- Mã sinh ra sẽ lưu ở Hash code và với tùy chọn Copy bạn có thể sao chép được mã vừa tạo.
[IMG]
Hash File : (Tạo mã MD5 và SHA1 cho chuỗi)
- Data : Chuỗi cần sinh mã
- Algotithm : Tùy chọn sinh mã MD5 hoặc SHA1
- Hash Database : Sinh mã MD5 hoặc SHA1 cho chuỗi
- Mã sinh ra sẽ lưu ở Code và với tùy chọn Copy bạn có thể sao chép được mã vừa tạo.
[IMG]
Check File : (Kiểm tra tính chính xác của tập tin)
- File : Duyệt đến tập tin cần kiểm tra
- Algotithm : Tùy chọn sinh mã MD5 hoặc SHA1
- Code : Mã MD5 hoặc SHA1 cần so sánh
- Check File : Thực hiện kiểm tra tính đúng đắn của tập tin
- Status hiện thị Is True khi mã MD5 hoặc SHA1 nhập vào đúng với tập tin cần kiểm tra -> Tập tin cần kiểm tra đúng với tập tin nguồn, và ngược lại Status sẽ hiển thị Is False !
DOWNLOAD:
Sever NLSTEAM.COM (Link trực tiếp)

http://download.nlsteam.com/NLSSoft/NLS_Hasher.exe

Share