Skip to main content

Share code Restore dữ liệu MySQL trên PHP

Trong bài trước tôi đã share một đoạn code đơn giản để backup dữ liệu trên MySQL. Trong bài này như đã hưa tôi sẽ share một đoạn code để thực hiện việc phục hồi dữ liệu (Restore) các file dữ liệu đã backup. Lưu ý là từ các đoạn code đơn giản mà tôi cung cấp để có một ứng dụng sao lưu phục hồi chuyên nghiệp bạn cần phải phát triển thêm các tính năng chuyên nghiệp khác.

Sau đây là đoạn code:
<?php
// Khai Báo tên của file sao lưu được để trên hệ thông hoặc bạn của thể phát triển chức năng chọn trực tiếp...
$filename = 'db-backup-1298531201-c0ffe4fd131fe65bc3e89ef2d303d64f.sql';
// MySQL host
$mysql_host = 'localhost';
// MySQL username
$mysql_username = 'root';
// MySQL password
$mysql_password = '';
// Database name
$mysql_database = 'matinh';


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Connect to MySQL server
mysql_connect($mysql_host, $mysql_username, $mysql_password) or die('Error connecting to MySQL server: ' . mysql_error());
// Select database
mysql_select_db($mysql_database) or die('Error selecting MySQL database: ' . mysql_error());

mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");

// Temporary variable, used to store current query
$templine = '';
// Read in entire file
$lines = file($filename);
// Loop through each line
foreach ($lines as $line)
{
  // Skip it if it's a comment
  if (substr($line, 0, 2) == '--' || $line == '')
    continue;

  // Add this line to the current segment
  $templine .= $line;
  // If it has a semicolon at the end, it's the end of the query
  if (substr(trim($line), -1, 1) == ';')
  {
    // Perform the query
    mysql_query($templine) or print('Error performing query \'<strong>' . $templine . '\': ' . mysql_error() . '<br /><br />');
    // Reset temp variable to empty
    $templine = '';
  }
}

?>


Share