Skip to main content

Một số mẫu Regular Expressions

Regular Expressions xuất hiện một cách thường xuyên và gần như không thể thiếu với một lập trình viên chuyên nghiệp không chỉ trong PHP mà ở nhiều ngôn ngữ khác , nó rất tiện dụng và hữu ích. Xin giới thiệu một vài mẫu Regex hữu ích sau mà mình sưu tầm được

1. Tên truy cập Chỉ chấp nhận chữ cái thường, chữ cái viết hoa, số 0-9, và gạch chân.

$string = "userNaME123456789_";   
if (preg_match('/^[a-z\d_]{023456789}$/i', $string)) { echo "example 1 successful."; }    
2. Số điện thoại Số điện thoại có dạng : (###)###-####
$string = "(032)555-5555";   
if (preg_match('/^(\(?[2-9]{1}[0-9]{2}\)?|[0-9]{3,3}[-. ]?)[ ][0-9]{3,3}[-. ]?[0-9]{4,4}$/', $string)) {   
echo "example 2 successful.";   
}   
3. Địa chỉ Email dạng ho.ten@domain.com.vn
$string = "first.last@domain.com.vn";   
if (preg_match( '/^[^0-9][a-zA-Z0-9_]+([.][a-zA-Z0-9_]+)*[@][a-zA-Z0-9_]+([.][a-zA-Z0-9_]+)*[.][a-zA-Z]{2,4}$/', $string)) {   
echo "example 3 successful.";   
}   
4. Mã Postal
$string = "55324-4324";  
if (preg_match('/^[0-9]{5,5}([- ]?[0-9]{4,4})?$/', $string)) {   
echo "example 4 successful.";   
}   
5. Địa chỉ ip :
$string = "255.255.255.0";   
if (preg_match( '^(?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)(?:[.](?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)){3}$', $string)) {  
echo "example 5 successful.";   
}   
6. Mã màu hexadecimal Dạng :#333333, #333. :
$string = "#666666";   
if (preg_match('/^#(?:(?:[a-f\d]{3}){1,2})$/i', $string)) {   
echo "example 6 successful.";   
}   
7. Comment nhiều dòng Comment dạng : /* * text here */ Thường dùng trong php, css... :
$string = "/* commmmment */"; if (preg_match('/^[(/*)+.+(*/)]$/', $string)) {   
echo "example 7 successful.";   
}   
8. Ngày Ngày dạng MM/DD/YYYY :
$string = "10/15/2007";   
if (preg_match('/^\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4}$/', $string)) {   
echo "example 8 successful.";   
}  

Share