Skip to main content

Cách chiếm cPanel 1 Server

Tải lên sy_conf.pl & htaccess và chmod cả 755
Tải lên B-F.php trong một thư mục khác nhau
.htaccess
http://adf.ly/FMy7H
Sy_Conf.pl
http://adf.ly/FMy9j

B-F.php
http://adf.ly/FMyBJ

Share