Skip to main content

Bảo mật AdminCP bằng cách gắn địa chỉ IP truy cập

Bảo mật admincp luôn là đề tài hot nhất, việc này đã làm cho nhiều webmaster và cả hacker hao tâm tổn sức. Hum nay tôi xin giới thiệu với các bạn một giải pháp bảo mật hiệu quả cho admincp:
Công dụng của nó ngoài việc đảm bảo chỉ 1 IP được phép login vào admincp. Còn có thêm tính năng đặt biệt giúp bạn có thể dễ dàng update IP đó.

Cách làm:
- Bạn mở file capnhapip.php, chỉinh lại $pass = '12345'; cho phù hợp.
copy và lưu code sau với tên capnhapip.php

PHP:
<?php
SESSION_start
();$pass '12345';$file_listip "listip.txt";?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Kiểm tra IP</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<?php
$fopen_ip 
fopen($file_listip"r");

while ( !
feof($fopen_ip) )
    {
        
$read_ip fgets($fopen_ip,50);
        
$ip explode('<nbb>'$read_ip);
        
$list_ip[] = $ip[1];
    }
    
fclose($fopen_ip);

if ( 
in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $list_ip) ){
        echo 
"<center>IP của bạn đã được cập nhập sẵn.</center>";
    }
else {
    if (
$_POST[submit]) {
        if (
$_POST[code] == "$pass"$_SESSION['code'] = "$pass";
    }
    if (!
$_SESSION['code'] || $_SESSION['code'] != "$pass") {
        echo 
"<center><form action='' method=post>
        Code: <input type=password name=code> <input type=submit name=submit value=Submit>
        </form></center>
        "
;
        exit;
    }
        
$new_ip $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        
$fp fopen($file_listip"a+");
        
fputs ($fp"<nbb>$new_ip<nbb>\n");
        
fclose($fp);
        echo 
"<center>IP của bạn đã được cập nhập thành công.</center>";
}
?></body>
</html>
- Mở file Security, chỉnh IP hosting của bạn.
lưu code sau với tên security.php
Mã:
<?php
$list_ip = array(
  "127.0.0.1",    // Local
  "203.171.30.107"  // IP Hosting
  );
$file_listip = "listip.txt";
$fopen_ip = fopen($file_listip, "r");

while ( !feof($fopen_ip) )
  {
    $read_ip = fgets($fopen_ip,50);
    $ip = explode('<nbb>', $read_ip);
    $list_ip[] = $ip[1];
  }
  fclose($fopen_ip);

if ( !in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $list_ip) ){ 
    echo "<center>Khong co quyen truy cap</center>";
    exit();
  }
?>
tạo file listip.txt
( file listip.txt không chứa nội dung gì )
- UP 3 file security.php, checkip.php , listip.txt vào thư mục admincp.
- Chmod File listip.txt thành 777.
- Mở file global.php và thêm vào đằng sau <?
Mã:
include("security.php"); 
 
Cách sử dụng:
- Truy cập vào địa chỉ: http://yoururl.com/forum/admincp/capnhapip.php
Nhập mật khẩu của bạn để cập nhập địa chỉ IP mới.

Share