Skip to main content

Share code upfile.me

Config tại includes/config.php
Import data trong thư mục MySQL
Chạy link http://domain/index.php?a=admin đăng nhập với tài khoản admin/123456


Share