--> Skip to main content

PHP Script - kiểm tra tình trạng server và gửi email thông báo khi server down


Script này giúp kiểm tra tình trạng server, service xem nó có đang hoạt động hay không

Ví dụ đoạn code mẫu
<?php 

include("servermonitor.php");
$Monitor = new ServerMonitor();
$Monitor->add("Local server", "sinhvienit.net", 80);

echo $Monitor->run(true);

?>
Ở đây chúng ta sẽ gọi đến lớp ServerMonitor được định nghĩa trong file servermonitor.php

$Monitor->add("Local server", "sinhvienit.net", 80); 
Bạn có thể add nhiều server để kiểm tra cùng lúc. số 80 là cổng của dịch vụ đang chạy cần kiểm tra, thay vì điền domain bạn cũng có thể thay bằng IP của server

$Monitor->setEmail("yourmail@gmail.com"); 
Khi server offline, script này sẽ gửi email thông báo đến bạn.
foreach($results as $result){
    $status = $result->active ? "Online" : "Offline";
    echo $result->name . ': <strong>' . $status . '</strong><br />';
} 
Chạy vòng lặp để xuất ra kết quả tình trạng server

// Bạn nào thích thì có thể phát triển thêm để script có thể tự động kiểm tra

Share