Skip to main content

Hướng đẫn cách lọc USer /etc/passwd

open FILE,"etc.txt";

@user=<FILE>;

close(FILE);
open FILE,">>kid-BYG.txt";
foreach (@user){
$_=~/(.*):x:/;
print FILE $1."\n";
}
close(FILE);

Save đoạn code trên kid.pl
Tạo 1 file etc.txt copy những gì lấy dc từ etc/passwd bỏ vào .
Sau đó run : perl kid.pl . sẽ tạo ra 1 file kid-BYG.txt trong đó có danh sách user

Share