Skip to main content

Hàm chuyển chuỗi tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu

Function khá hay các bạn áp dụng vào thẻ title hoặc vào các mục đích khác nhau.
Yêu cầu: Bạn phải lưu file php theo charset là UTF-8. Có thể dùng Notepad hoặc Editplus version mới nhất
function khongdau($str) {

   $str = preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", 'a', $str);

   $str = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", 'e', $str);

   $str = preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/", 'i', $str);

   $str = preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", 'o', $str);

   $str = preg_replace("/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", 'u', $str);

   $str = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", 'y', $str);

   $str = preg_replace("/(đ)/", 'd', $str);

  

   $str = preg_replace("/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/", 'A', $str);

   $str = preg_replace("/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/", 'E', $str);

   $str = preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/", 'I', $str);

   $str = preg_replace("/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/", 'O', $str);

   $str = preg_replace("/(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/", 'U', $str);

   $str = preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/", 'Y', $str);

   $str = preg_replace("/(Đ)/", 'D', $str);

   //$str = str_replace(" ", "-", str_replace("&*#39;","",$str));

   return $str;

   }

-Cách sử dụng:
<?php

     $string = "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

     $xstring = khongdau($string);

    

     echo $xstring;

    

     //Kết quả:

     //Output: Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam

     ?>

Share