Skip to main content

Giả mạo địa chỉ MAC trên BackTrack

Bước 1: Sử dụng lệnh ifconfig để kiểm tra địa chỉ MAC hiện tại


Bước 2: Sử dụng lệnh ifconfig eth0 down để tắt card mạng

Bước 3: Sử dụng lệnh macchanger -r eth0 để thay đổi địa chỉ MAC
Bước 4: Dùng lệnh ifconfig eth0 up để bật card mạng.Và dùng lệnh ifconfig xem địa chỉ MAC đã được thay đổi
Ngoài ra nếu bạn muốn đổi địa chỉ Mac theo ý mình (dùng khi bypass Mac filter) thì sử dụng lệnh
macchanger --mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx eth0
với xx:xx:xx:xx:xx:xx là địa chỉ Mac cần thay đổi

Share