Skip to main content

Enable SSH trên Backtrack 5

Bước 1:
root@bt:~# sshd-generate


Bước 2:
root@bt:~# /etc/init.d/ssh start

Bước 3:Kiểm tra xem đã thành công chưa
root@bt:~# netstat -ntlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 3690/sshd

Share