Skip to main content

Chunky Calculator - Code máy tính đơn giản dùng HTML5, CSS3

http://data.sinhvienit.net/2012/T08/img/SinhVienIT.NET---preview%283%29.png


Live Demo
http://demo.sinhvienit.net/js_html_f...30-calculator/


Tương thích Firefox 4, Safari 4, Chrome 14, Opera 10, IE 6

Click here to download!

Share