Skip to main content

LiimeBar - Làm mới thanh scrollbar cho website của bạn


Chỉnh sửa màu sắc và style thanh cuộn của website

Live Demo


http://www.liime.net/projects/liimeBar/demo.html


Cài đặt

Down code về các bạn up các file này lên host liimeBar.css, jquery.liimeBar.min.js, jquery.mousewheel.min.js
Thêm đoạn code sau vào giữa thẻ <head></head>

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="liimeBar.css" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.mousewheel.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.liimeBar.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function() {
 $('body').liimeBar({
  hideBar: false,
  hideButton: false,
  scrollSpeed: 20,
  barColour: '#888888',
  barOpacity: 0.3,
  buttonColour: '#000000',
  buttonOpacity: 0.3,
  loopCheck: true
 });
});
</script>

Các thông số:

hideBar: đặt true nếu muốn tự động ẩn thanh cuộn
hideButton: Đặt true nếu muốn ẩn button khi nó không hoạt động
scrollSpeed (1-50): tốc độ cuộn trang, 1 là chậm nhất
barColour: màu của thanh cuộn, nhớ có # trước mã màu
barOpacity (0-1): độ trong suốt của thanh cuộn, 0 là trong suốt
buttonColor: màu của button
buttonOpacity (0-1): độ trong suốt của button.
loopCheck: nếu trang của bạn có sự thay đổi độ cao sau khi load xong, thì đặt giá trị là true để nó update lại

Download: Click here!

Share