Skip to main content

[vBulletin] Admin Reset Tools - Công cụ dành cho Admin

Trong trường hợp bạn bị mất quyền Admin, mất hết Permission (hoặc bị thay đổi permission).

Công cụ này sẽ giúp bạn lấy lại group Admin và toàn quyền quản lí diễn đàn (Full Administrator Permission).

Demo:
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/01.png

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/02.png

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/03.png

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/04.png

Download:
File name: Admin-Reset-Tools.php
Password Unlock: junookyo

* Sử dụng:
Thay đổi thông tin DataBase như config.php của bạn:
// MySQL Info
    $host = 'localhost';
    $user = 'root';
    $password = '*****';
    $dbname = '*****'; 
Sau đó upload lên ngang hàng index forum và sử dụng.

P/S: Thực ra thì admin hoàn toàn có thể tự thay bằng cách vào phpMyAdmin, đây chỉ là công cụ giúp bạn khôi phục group Admin và toàn quyền quản lí Forum của mình nhanh nhất! :)

Share