Skip to main content

Tài liệu lập trình Shell Linux - Unix

Tài liệu lập trình Shell Linux - Unix, tài liệu lập trình, giáo trình lập trìnhGiáo trình lập trình Linux Shell Script

Tài liệu bao gồm những nội dung sau:


Trích

1. Shell của UNIX/LINUX
2. SỬ DỰNG SHELL NHƯ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
2.1. Điều khiển shell từ dòng lệnh
2.2. Điều khiển shell bằng tập tin kịch bản (script file)
2.3. Thực thi script
3. CÚ PHÁP NGÔN NGỮ SHELL
3.1. Sử dụng biến
3.1.1. Các kí tự đặc biệt (Metalcharacters của Shell)
3.1.1.1 Chuyển hướng vào/ra
3.1.1.2 Các kí tự đặc biệt kiểm soát tiến trình
1.& (Ampersand)
2.Ngoặc đơn ( ; )
3. Dấu nháy ` ` (backquotes)
4.Ống dẫn (Pipelines)
3.1.1.3 Dấu bọc chuỗi (quoting)
1.Backslash (\)
3.1.2. Biên môi trường (environment variable)
3.1.3. Biến tham số (parameter variable)
3.2. Điều kiện
3.2.1. Lệnh test hoặc [ ]
3.3. Cấu trúc điều khiển
3.3.1. Lệnh if
3.3.2. Lệnh elif
3.3.3. Vấn đề phát sinh với các biến
3.3.4. Lệnh for
3.3.5. Lệnh while
3.3.6. Lệnh intil
3.3.7. Lệnh case
3.4. Danh shell thực thi lệnh (Lists)
3.4.1. Danh sách AND (&&)
3.4.2 Danh sáchl OR ( || )
3.4.3. Khối lệnh
3.5. Hàm (function)
3.5.1 Biến cục bộ và bên toàn cục
3.5.2. Hàm và cách truyền tham số
3.6. Các lệnh nội tại của shell
3.6.1. break
3.6.2 continue
3.6.3. Lệnh : (lệnh rổng)
3.6.4. Lệnh . (thực thi)
3.6.5. eval
3.6.6. exec
3.6.7. exit n
3.6.8. export
3.6.9 Lệnh expr
3.6.10. printf
3.6.11 return
3.6.12 set
3.6.13. shift
3.6.14. trap
3.6.15. unset
3.7. Lấy về kết quả của một lệnh
3.7.1. Ước lượng toán học
3.7.2. Mở rộng tham số
3.8. Tài liệu Here
4. DÒ LỖI (DEBUG) CỦA SCRIPT
5. HIỂN THỊ MÀU SẮC (COLOR)
5.1. Màu chữ
5.2. Thuộc tính văn bản
5.3. Màu nền
6. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BẰNG NGÔN NGỮ SCRIPT
6.1. Phần tích yêu cầu
6.2. Thiết kế ứng dụng
7. KẾT CHƯƠNG
8. MỘT SỐ TÓM TẮT
8.1 Tạo và chạy các chương trình shell
8.1.1 Tạo một chương trình shell
8.1.2 Chạy chương trình shell
8.2 Sử dụng biến
8.2.1 Gán một giá trị cho biến
8.2.2 Truy nhập giá trị của một biến
8.2.3 Tham số vị trí và biến xây dựng sẵn trong shell
8.2.4 Ký tự đặc biệt và cách thoát khỏi ký tự đặc biệt
8.2.5 Lệnh test
8.3 Các hàm shell
8.3.2 Các ví dụ tạo hàm
8.4 Các mệnh đề điều kiện
8.4.1 Mệnh đề if
8.4.2 Mệnh đề case
8.5 Các mệnh đề vòng lặp
8.5.1 Mệnh đề for
8.5.2 Mệnh đề while
8.5.3 Mệnh đề until
8.5.4 Câu lệnh shiftDownload Tài liệu lập trình Shell Linux - Unix

St từ giaotrinhcntt

Share