Skip to main content

Up ảnh imgur.com tiện hơn với addon và extension

https://addons.mozilla.org/en-US/fir...mgur-uploader/ cho Firefox
https://chrome.google.com/webstore/d...cooacjdpmbjlao cho ChromeUpload print screen firefox : Click chuột phải , chọn Imgur , chọn tab "Upload Selective Screenshot" để upload vùng cần print screen, chọn tab "Upload Screenshot" để upload toàn trang


Share