Skip to main content

Acunetix web vulnerability scanner V8 + PatchĐầu tiên download acunetix scanner full ở đây:

ID: acunetixwvsfullv8
Password: nFu834!29bg_S2q

Sau đó cài và đừng chạy vội, nếu mở hãy tắt nó :P

Copy patch vào folder cài Acunetix và chạy patch...

Giờ chạy Acunetix bạn sẽ được hỏi vài thông tin kích hoạt bản quyền sau:
Hãy điền như dưới đây (điền sai ko run được đừng hỏi tại sao).
License Key:  2e3b81463d2s56ae60dwe77fd54f7d60
Name:         Hmily/[LCG]
ComPany:      Www.52PoJie.Cn
Email:        Hmily@Acunetix.com
Telephone:    110
Patch Link:
http://www.mediafire.com/?3jsa9n1sqjh3bce
Nguồn: http://hi.baidu.com/52hmily/item/f15bd3bbb75d09d084dd7992
Translate by Juno_okyo's Blog.

Share