Skip to main content

Video học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao (Tiếng việt)

Video học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao (Tiếng việt)
Video, Tài liệu lập trình C#

1. Làm quen
:
http://www.mediafire.com/?sharekey=9...87d6e9e958201f

Quote

Bài 1: Tạo và lưu 1 project
Bài 2: Sử dụng slutionexploer
Bài 3: Autohide
Bài 4: Tạo breakpoint
Bài 5:Sử dụng Tool box
Bài 6:Sử dụng propties
Bài 7: dynamichelp
Bài 8: sắp xếp các panel
Bài 9: sử dụng Watch
Bài 10: sử dụng Comment và region
Bài 11: limmediate windown
Bài 12: Layout
Bài 13: Smarttash
Bài 14: Snippet

2. Cơ bản:
http://www.mediafire.com/?sharekey=9...e5f79de27d43e4
Quote

Video 1: Cách xây dựng class trong C#.
Video 2: Biến và các kiểu dữ liệu.
Video 3: Các phép toán và biểu thức.
Video 4: Biểu thức If.
Video 5: Biểu thức Switch.
Video 6: Vòng lặp For.
Video 7: Vòng lặp While và Do ... While.
Video 8: Mảng.
Video 9: Đối số dòng lệnh.
Video 10: Hàm.

3. Nâng cao: http://www.mediafire.com/?sharekey=9...a8a523c67a6e32

Quote

Video 1: Lớp và đối tượng.
Video 2: Thuộc tính và phương thức.
Video 3: Hàm khởi tạo.
Video 4: Tính kế thừa.
Video 5: Điều khiển truy xuất.
Video 6: Không gian tên.
Video 7: Tính đa hình.
Video 8: Lớp trừu tượng và lớp bị khóa.

Ko có password.

Nguồn: http://sinhvienit.net/@forum/threads/13383-video-hoc-lap-trinh-c-tu-co-ban-den-nang-cao-tieng-viet/

Share