Vulnerability Scanner 8
crack :
Xong thì mở Acunetix lên :| Nó kêu active thì cứ điền thí vào next, next là xong.