Skip to main content

Sử dụng Iptables chống Syn Flood attacks và cấm IP

Syn flood là 1 dạng tấn công từ chối dịch vụ, kẻ tấn công gửi các gói tin kết nối SYN đến hệ thống. Đây là 1 loại tấn công rất phổ biến. Loại tấn công này sẽ nguy hiểm nếu hệ thống cấp phát tài nguyên ngay sau khi nhận gói tin SYN từ kẻ tấn công và trước khi nhận gói ACK.
Nếu việc thiết lập kết nối chưa hòan tất 3 bước đây đủ (gọi là half-open connection) mà buộc hệ thống server phải cấp tài nguyên để quản lý thì kẻ tấn công có thể lấy hết tài nguyên của hệ thống server bằng các “flooding” vào server với các gói tin SYN. Syn flood là 1 dạng tấn công phổ biến và nó có thể được ngăn chặn bằng đoạn lệnh iptables sau:
Mã:
iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 1/s --limit-burst 3 -j RETURN
Tất cả các kết nối đến hệ thống chỉ được phép theo các thông số giới hạn sau:
–limit 1/s: Tốc độ truyền gói tin trung bình tối đa 1/s (giây)
–limit-burst 3: Số lượng gói tin khởi tạo tối đa được phép là 3

Dùng iptables, thêm rule sau vào:
Trích:
# Limit the number of incoming tcp connections
# Interface 0 incoming syn-flood protection
iptables -N syn_flood
iptables -A INPUT -p tcp –syn -j syn_flood
iptables -A syn_flood -m limit –limit 1/s –limit-burst 3 -j RETURN
iptables -A syn_flood -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp -s 0/0 -d $SERVER_IP –sport 513:65535 –dport 22 -m state –state NEW,ESTABLISHED -m recent –set -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -m state –state NEW -m recent –update –seconds 600 –hitcount 11 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -s $SERVER_IP -d 0/0 –sport 22 –dport 513:65
#!/bin/bash
IPT=/sbin/iptables
SPAMLIST=”spamlist”
SPAMDROPMSG=”SPAM LIST DROP”
BADIPS=$(egrep -v -E “^#|^$” /root/iptables/blocked.ips)
# create a new iptables list
$IPT -N $SPAMLIST
for ipblock in $BADIPS
do
$IPT -A $SPAMLIST -s $ipblock -j LOG –log-prefix “$SPAMDROPMSG”
$IPT -A $SPAMLIST -s $ipblock -j DROP
done
$IPT -I INPUT -j $SPAMLIST
$IPT -I OUTPUT -j $SPAMLIST
$IPT -I FORWARD -j $SPAMLIST
#!/bin/bash
# Ban quyen thuoc ve Hanh_bk
/etc/init.d/iptables start
cd /root/iptables
netstat -atun | grep SYN_RECV | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 |sort | uniq -d | sort -n > blocked.ips
sh ./iptables.sh

Share