Skip to main content

Kỹ thuật sử dụng shell/remote local Lan

Bài 1:

Sử dụng 2 tool Metasploit Framework và Intelli Admin trên nền Windows, để tìm và khai thác lỗi chạy shell, add user , nâng quyền user và remote desktop từ máy client đến máy server.
Tut:

Local Lan .ppt
framework-3.2
setupex
Kết bài là hướng khắc phục :
+ Cấu hình địa chỉ ip.
+ Thường xuyên update bản vá lỗi trên nền server sử dụng.
+ ...


Share