Skip to main content

Symlink ALL Config

Yêu cầu server chạy perl shell và ko dis hàm symljnk.
tặng thêm con shell mới
sau khi cat /etc/passwd xong
copy hết bỏ vào file go.pl nó sẽ tự symljnk 
 


Share