Skip to main content

Khai thác lỗi upload ảnh Kaskus.us

Checked link: http://cdn-u.kaskus.us/71/zckccfw7.htm

Khai thác thông qua lỗi trang upload ảnh. Link trang upload: http://u.kaskus.us/

Hướng khai thác: dùng trình duyệt FF và add-on Tamper Data để khai thác và upload file html lên. chuyển từ checked.htm.jpg sang file checked.htm
Mình chỉ ghi hướng để các bạn tham khảo và tìm hiểu, add-on này còn có thể sửa điểm này kia ở các trò chơi.
Share