Skip to main content

Giấu Shell như file jpg

Code file .htaccess:
Code:
RewriteEngine On
    RewriteRule ^shell.jpg$ junookyo.php
Sau đó chạy Shell dưới dạng junookyo.php.jpg

Share