Skip to main content

Forbiden bypass (ini method)

http://www.mediafire.com/?i2jes2db6w9inua 
Khi symljnk thường ghi vào 1 file bất kì

ln -s /home/user/public_html/includes/config.php config.txt
Do file config.php của victim bị chmod nên không thể đọc gián tiếp qua config.txt được.
Lỗi 1 số server sẽ ghi được trên config.ini

Share