Skip to main content

Bypass mod_security thế nào?

Khi local đôi khi ta bị 500 hoặc 400 khi đó con shell đã bị mod_security chộp được làm sao để bypass nó nhỉ?

[+] tùy biến lệnh
[+] encode các string
[+] Tắt mod_security đi (trong thư mục đó bằng file .htaccess)
<IfModule mod_security.c>
SecFilterEngine Off
SecFilterScanPOST Off
</IfModule>

Share