Skip to main content

ByPass cat, dir, less

Thường thì chúng ta
cat ,dir ,less được bởi các file trong thư viện
/user/bin/
chưa chmod
nếu chmod ko run được thì up các file này lên rồi run
./file
File Type: zip chmod.zip‎

Share