Skip to main content

TUT sử dụng Cain & Abel để hack mạng LAN

1. Download: http://www.oxid.it/cain.html
2. Cài đặt: Như cài đặt phần mềm bình thường.
3. Sử dụng:
Bật C&A lên và:


Share