Skip to main content

Khai thác lỗ hổng XSS tại Clubs.go.vn


Làm từ hôm 12/2, bây giờ mới pub :D
Đây là clip khai thác lỗi XSS trên Go.vn :-)


Share