Skip to main content

[TUT] Upload Shell Joomla For Newbie


Part 1:
http://www.mediafire.com/?5mirjrgob1wxhwc

Part 2: Hướng dẫn Local + Lấy Code & data Victim:
Chú ý:
1. đọc file config lấy info db của nó .
2. Conect vào db của nó và đổi pass md5 của admin
e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e => 123456
3. Vào admin của web và đăng nhập với pass 123456 . Và up shell như ở part 1 .
4. Dùng con shell vừa up lên để up my sql dumper . Và thực hiện lấy data .

Share