Skip to main content

Auto SQL Injection with JavaScript

SQL Injection
SQL Injection

Code JavaScript (chờ 5 giây rồi nhấn Bỏ qua quảng cáo):
Click to view code!

HEX đoạn sau:
<script src='link to code JavaScript'></script>

Sử dụng:
concat((0xHEX...))
để nhúng đoạn script vào victim và hưởng thụ thành quả!


Công cụ chuyển đổi:
http://www.string-functions.com/string-hex.aspx

Share