Skip to main content

ChangUonDyU Extra File Chatbox Filter Query

Tool tự code nhằm phục vụ mục đích phá ChangUonDyU của mình :))

Nay share cho anh em :)


http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/untitled_zps8ac6937d.png


Chức năng:

  • Lọc querry từ ChangUonDyU Chatbox để lấy data.
  • Các data kia dùng để làm gì chắc không cần nói :D (Flood, fake,...)
Download:
Tự code tách data cho lẹ khỏi phải dùng tay.


Tool by Juno_okyo - VNHack Group (mang đi đâu nhớ để copyright).

Share